Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Statsministerens Kontor snudde om Thoners habilitet etter Krimnett-spørsmål

«Det er den enkelte som skal avgjøre egen habilitet.» sa Støres nye statssekretær Kristoffer Thoner, via Statsministerens Kontor, uriktig. Mange medier, som NRK og TV2, videreformidlet Thoners uriktige beskrivelse av habilitetsreglene. 

Etter spørsmål fra Krimnett snur Statsministerens Kontor seg fullt i mot hva Thoner har sagt, og ber om innsyn fra McKinsey.

McKinsey har imidlertid allerede avslått å gi innsynet SMK nå ber om.

Kristoffer Thoner

Av Michael Anderson, jurist

Kristoffer Thoner er ansatt av Jonas Gahr Støre som statssekretær ved Statsministerens Kontor. I den rollen kan han få ansvar for å forberede saker for behandling i regjeringen, såkalt at sakene behandles i statsråd. Sakene kan involvere store selskaper der Thoner har vært engasjert både av selskapet og av konkurrenter.

Statsministerens Kontor ble spurt av Krimnett om Thoners habilitet i slike saker den 2. desember, og svarte samme dag:

«Du kan sitere statssekretær Kristoffer Thoner på følgende:

(…) Jeg vil på vanlig måte vurdere min habilitet fra sak til sak, akkurat slik som alle andre i forvaltningen må gjøre. Jeg har allerede snakket om habilitetsreglene med embetsverket på Statsministerens kontor, og jeg har opplyst om hvilke områder prosjektene jeg har jobbet med handlet om.

Det er den enkelte som skal avgjøre egen habilitet. At arbeidsgiveren må ha tillit til den enkeltes vurdering er altså ikke noe som gjelder bare for meg, men for alle. Det er ingen arbeidsgiver som kan ha full oversikt over en medarbeiders mulige bindinger.»

Statsministerens Kontor v/Ingvild Brandal Myklebust, 2. desember

Utsagnene fra Statsministerens Kontor må forstås som at Thoner selv skal avgjøre hans egen habilitet, og at Statsministerens Kontor må ha tillit til hans beslutninger om habilitet. Videre at Statsministerens Kontor ikke kan forvente å ha full oversikt over bindingene hans.

Krimnett spør Statsministerens Kontor om forholdet til Forvaltningsloven § 8

I oppfølgingsspørsmål samme dag spør Krimnett om forholdet til Forvaltningsloven §8:

Hei,

takk for sitat.  

Statsråden uttaler: «Det er den enkelte som skal avgjøre egen habilitet.» Dette fremstår umiddelbart som bare et utgangspunkt, og feil under aktuelle og relevante omstendigheter. Dere bes korrigere dette om dere er uenige, med grunnlaget for uenighet.

Forvaltningsloven § 8 lyder: «Dersom en part krever det … skal [tjenestemannen] forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.«

Om Thoner er involvert i en sak, og en part krever det, fremstår det etter lovteksten som Thoner skal fremlegge spørsmål om habilitet til Støre, som da skal avgjøre om Thoner er habil. Da er det ikke Thoner selv som skal avgjøre egen habilitet. Sitatet fremstår dermed for slike situasjoner som feil. Dere/Thorner bes korrigere dette om dere er uenige. 

Jeg må også stille spørsmålet hvordan Støre skal avgjøre om Thoner er inhabil i en sak, som tilsynelatende krevet av forvaltningsloven § 8, når Støre ikke vet hvor Thoner har arbeidet.

Det bes om svar innen tirsdag. Ha en god helg!

Beste hilsen,

Spørsmål fra Krimnett, 2. desember

Forvaltningsloven § 8 sier, stikk i strid med Kristoffer Thoner, at om en part krever det, skal beslutningen om Thoners habilitet tas av hans overordnede. Det er ikke krav om at parten faktisk har påvist at Thoner er inhabil. I neste rekke kan det anføres at vedtak er ugyldige på grunn av inhabilitet.

Loven reiser spørsmålet hvordan Støre skal avgjøre om Thoner er inhabil når Støre ikke vet hvem Thoner har arbeidet for.

Statsministerens Kontor svarer ikke – men snur nå fullstendig imot Thoner

Statsministerens Kontor v/Ingvild Myklebust valgte å ikke svare på spørsmålet om Forvaltningsloven § 8.

Derimot går Statsministerens Kontor nå ut i media, i fullstendig kollisjon med Thoners tidligere utsagn, og slår fast at flere andre enn ham har behov for å vurdere hans habilitet:

Det er behov for at flere her på kontoret kan vurdere Kristoffer Thoners habilitet fortløpende. Så mener vi at åpenhet er viktig, så det optimale er at McKinsey offentliggjør kundelisten. 

Statsministerens Kontor, 7. desember

En oppfatningsreise, fra at den enkelte avgjør habilitet, til at flere har behov for å avgjøre habilitet. Selv dette er en nedtoning av lovens krav. Det er ikke bare «det optimale» at kundelisten er kjent for Statsministerens Kontor.

McKinsey har allerede avslått å gi det Statsministerens Kontor ber om

McKinsey har imidlertid allerede avslått å gi det innsynet Statsministerens Kontor ber om.

Før Kristoffer begynte på SMK, hadde han dialog med McKinsey om dette. Han ba om at kundelistene kunne offentliggjøres, og hvis ikke det var mulig at han kunne informere nøkkelpersoner på SMK om hvem som hadde vært hans kunder hos McKinsey. Ingen av disse ønskene ble innfridd.

Kristine Kallset, Arbeiderpartiet

Statsministerens Kontor sitter dermed med et meget stort dilemma i fanget. Spørsmålet gjenstår hvordan regelen i Forvaltningsloven § 8 skal oppfylles om McKinsey ikke snur om taushetsplikten – hvordan Støre skal vurdere om Thoner er habil, uten å vite hvem Thoners klienter har vært.

Flere muligheter fremstår aktuelle:

  • Thoner kan bryte taushetsplikten, og navngi sine klienter
  • McKinsey kan omgjøre nektelsen de først gav
  • McKinseys klienter kan selv alle opplyse om kundeforholdet
  • Statsministerens Kontor kan vente med å avklare situasjon og håpe ingen part noengang anfører inhabilitet
  • Thoner kan fratre stillingen

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: